Księgowa

Księgowy to osoba zatrudniona w dziale księgowości, w której kompetencjach znajduje się prowadzenie szeroko rozumianej rachunkowości bankowej lub firmowej.

Do najważniejszych obowiązków księgowego należą

- księgowanie dokumentów firmy zgodnie z obowiązującą ustawą i wewnętrznymi ustaleniami;

- prowadzenie ewidencji z jednoczesnym uwzględnieniem księgi głównej;

- kontrola poprawności rachunkowej deklaracji i sprawozdań związanych z funkcjonowaniem firmy;

- przygotowywanie i wykonywanie wychodzących przelewów bankowych oraz księgowanie przelewów przychodzących;

- koordynowanie zgodności sald i ich uzgadnianie z kontrahentami;

- ewidencja kasowa, obliczanie i rozliczanie wszystkich zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa;

- gromadzenie i bezpieczne przechowywanie dokumentów księgowych oraz współpraca z biegłym rewidentem.

Zakres obowiązków może być szerszy, dopełniony zadaniami wskazanymi przez przedsiębiorstwo, w którym zatrudniony jest księgowy – kwestią priorytetową na tej płaszczyźnie jest specjalizacja, jaką posiada osoba zatrudniona na stanowisku księgowego. W zależności od kompetencji zawodowych pracownik działu księgowości może pełnić funkcję księgowego ds. rozrachunków, ds. rachuby, ds. kosztów lub księgowego bilansisty.

WYMAGANIA ZAWODOWE

Osoba pełniąca funkcję księgowego powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne, preferowane jest wykształcenie wyższe ekonomiczne.

W procesie rekrutacyjnym potencjalny pracodawca zwraca również uwagę na doświadczenie zawodowe, w tym odbyte staże w dziale księgowości i rachunkowości.

Księgowy powinien biegle obsługiwać komputer, znać programy finansowo-księgowe, a także aktywnie z nich korzystać – jest to cecha niezbędna, umożliwiająca pracę na w/w stanowisku.

Bardzo ważne są także predyspozycje zawodowe, które obejmują wiedzę merytoryczną i praktyczną z przedmiotowej dziedziny oraz odpowiednie cechy charakteru – księgowy powinien odznaczać się skrupulatnością, dokładnością,terminowością, uczciwością, samodzielnością, cierpliwością, a także umiejętnością analitycznego myślenia oraz współpracy z innymi pracownikami działu i firmy.

Warunkiem koniecznym jest także znajomość przepisów prawnych, w szczególności umiejętność ich właściwej interpretacji w odniesieniu do zadań realizowanych przez firmę.

Stanowisko księgowej

WARUNKI PRACY

Praca w księgowości wymaga wysiłku intelektualnego, pełnego skupienia, odporności na sytuacje stresowe, a nierzadko również pracy pod presją czasu. Z fizycznego punku widzenia jest to jednak praca lekka, umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej, dlatego też nie ma przeciwwskazań, by była wykonywana przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Poważną przeszkodą, która dyskwalifikuje księgowego, są wady wzroku, które nie podlegają korekcji, a tym samym uniemożliwiają wykonywanie obowiązków księgowych.

Księgowy znajduje zatrudnienie w firmach, urzędach, instytucjach, a także organizacjach pozarządowych. Możliwe jest również prowadzenie prywatnej praktyki w zakresie księgowości i rachunkowości – w tym przypadku księgowy świadczy usługi na rzecz klienta.

ZATRUDNIENIE

Księgowy to jeden z wiodących zawodów na rynku pracy – istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na księgowych.

Osoby zatrudnione w dziale księgowości mają możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, sukcesywne zwiększanie własnych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego umożliwia pretendowanie do funkcji głównego księgowego, rewidenta, biegłego rewidenta czy też specjalisty ds. controllingu.

Miejscem pracy jest odpowiednio wyposażone i przygotowane pod względem technicznym biuro lub biura, stanowiące dział księgowy.

WYNAGRODZENIE

Wysokość zarobków dla księgowego zależy od kilku czynników, najważniejsze z nich to zakres obowiązków oraz doświadczenie – samodzielny księgowy może liczyć na wyższą gratyfikację. Znaczny wpływ na wysokość wynagrodzenia ma także położenie geograficzne oraz charakter i wielkość jednostki, w której jest zatrudniony księgowy.

Minimalne wynagrodzenie plasuje się granicach 2 000 zł – 3 160 zł, średnia wysokość zarobków to 2 835 zł – 3 744 zł, natomiast maksymalna pensja wynosi od 4 478 zł do 4 692 zł.

Autor

GIEŁDA CV