Nauczyciel języków obcych

Nauczyciel języka obcego prowadzi na co dzień zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ucząc języka obcego w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Dba o to by uczniowie nabywali wiedzę oraz umiejętności określone w programie kształcenia ogólnego w danym typie szkoły.

Podstawowe zadania:

realizowanie programy nauczania danego języka według zasad obowiązującej dydaktyki wraz zastosowaniem nowoczesnych środków dydaktycznych,

wyposażanie uczniów wiedzę ogólną z zakresu komunikowania się w danym języku obcym (czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość podstaw gramatyki), podstawowych danych odnośnie historii, kultury oraz obyczajów z danego obszaru językowego, posługiwania się słownikami języków obcych, a także znajomości niektórych dzieł literackich z danego języka obcego,

kształtowanie u uczniów wybranych umiejętności praktycznych i intelektualnych, które określone zostały w minimum programowym danego przedmiotu,

aktualizowanie treści nauki wraz z rozwojem nauk lingwistycznych,

udoskonalanie stosowanych metod oraz treści wychowania i nauczania,

Nauka języków obcych

oceniane wiedzy oraz umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz ich regularne analizowanie,

współpracowanie z innymi nauczycielami w celu korelowania treści kształcenia oraz doskonalenia pracy pedagogicznej,

zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbanie o wyposażenie pracowni i nią samą,

kształcenie uczniów w taki sposób, aby wzbogacać ich wiedzę oraz rozwijać ich myślenie, które potrzebne jest do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie,

wprowadzanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy oraz samodzielnego radzenia sobie z problemami z zakresu danego języka obcego,

dbanie o uczniów i ich rozwój psychofizyczny,

kształcenie oraz aktualizowanie swojej wiedzy z zakresu danego języka obcego, swojej wiedzy pedagogicznej, a także podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy doskonalenia,

natychmiastowe reagowanie na wszystkie zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia oraz współpraca z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka.

Autor

GIEŁDA CV